Kwaliteit

1.1 KAM-beleid

De directie van Konings-Groep (verder Konings) ziet het als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden. Het beleid is er tevens op gericht om medewerkers die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn z.s.m. te re-integreren in het arbeidsproces.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstelling geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten.

Enerzijds zal de directie, boven de wettelijke voorschriften, zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu proces.

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie, wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de veiligheidsregels van het bedrijf.
Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt.
Dhr. E. Tiellemans is aangesteld als directievertegenwoordiger voor het gehele bedrijf incl. de werkmaatschappijen.

Het doel is een zo groot mogelijke betrokkenheid van allen bij het naleven van de wettelijke voorschriften en de verplichtingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, die uit deze beleidsverklaring voortvloeien.

Door middel van klanttevredenheidsonderzoek en –metingen probeert het bedrijf tevens de opdrachtgevers- en klanttevredenheid continu te vergroten.
Het systeem en de onderliggende procedures, documenten etc. zal worden benut om een proces in stand te houden dat zorgt draagt voor corrigerende en eventueel preventieve maatregelen om verdere optimalisatie van een KAM-bewuste organisatie te bewerkstelligen.

Voor het bovenstaande is een zorgsysteem opgezet. Dit systeem wordt door een extern onafhankelijk certificatiebureau periodiek getoetst aan de vigerende versies van ISO 9001, VCA**, CKB. en BRL 7000 protocol 7004.

Hierbij wordt het volgende toepassingsgebied (scope) gehanteerd:

1. Konings Kabellasbedrijf glasvezel BV
Konings kabellas glasvezel bv bestaat uit twee bedrijfstakken.

1. Konings kabellas
Het werkgebied is:
Het aanleggen, monteren, onderhouden van data- en telecom infrastructuur alsmede het uitvoeren van storingsonderhoud. Het werken in verontreinigde grond.

2. Konings Glasvezeltechniek
Het werkgebied is:
Het aanleggen, monteren, onderhouden van data- en telecom infrastructuur alsmede het uitvoeren van storingsonderhoud.

2. Konings Verlichtingstechniek BV
Het werkgebied is:
Het aanleggen en monteren van (energie) openbare verlichting infrastructuur alsmede het uitvoeren van onderhoud.

Daar waar in dit handboek wordt gesproken over de Konings worden de bovenstaande werkmaatschappijen bedoeld, behalve daar waar nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

De onderverdeling van de CKB scopes per werkmaatschappij is als volgt:
Konings Kabellasbedrijf Glasvezeltechniek B.V. CKB scopes: K-G, K-H, K-K, S-F, K-I
Konings Verlichtingstechniek B.V. CKB scopes: K-A, K-B2.

De scope voor CKB voor alle drie de werkmaatschappijen onder Konings Groep beperkt zich tot de volgende deelgebieden: K-A, KB2, K-G, K-H, K-I, K-K en K-L en S-F

Kabelinfrastructuur
K-A: Laagspanning ( ≤ 1 kV ) aanleggen/verwijderen
K-B2: Laagspanning ( ≤ 1 kV ) monteren openbare verlichtingsaansluiting
K-G: Koper: aanleggen/verwijderen
K-H: Koper: monteren (lassen, inclusief infrastructuur, randapparatuur
en kabelverdeler)
K-I: COAX: aanleggen/verwijderen (inclusief leggen van mantelbuis)
K-K: Glasvezel: aanleggen/verwijderen (inclusief het leggen van mantelbuis
en het inblazen van de glasvezel)
K-L: Glasvezel: monteren (lassen, inclusief infrastructuur, randapparatuur
en kabelverdeler)

Scope: Sleufloze technieken
S-F: Pneumatisch buisdoorslaan

De scope voor BRL SIKB 7000 beperkt zich tot protocol 7004 voor Konings Kabellasbedrijf BV.

Binnen het bedrijfsproces vinden geen ontwerp- en ontwikkelactiviteiten plaats. Derhalve wordt uitsluiting gevraagd voor de normelementen 8.3 van ISO 9001.

Missie/doelstellingen:

Konings is een gerenommeerd bedrijf in de kabellas-, glasvezel- en verlichtingstechniek sector. Haar bedrijfsactiviteiten zijn erop gericht om de verworven marktpositie te behouden en daar waar mogelijk verder te versterken.
Door investeren in kwaliteit, kennis en vakmensen beoogd men dit te bereiken.

Konings wil voor haar klanten uitgroeien tot een volwaardige betrouwbare partner die borg staat voor een gedegen vakmanschap e.e.a. conform de wens van de klant en haar medewerkers.

Opgemaakt te Ravenstein, Februari 2019

Namens de directie,

Dhr. E. Tiellemans